۰۹۱۳۰۰۰۱۲۸۸    ||        بارانی

خیابان امام خمینی—خیابان درخشان-خیابان سعدی -روبروی چلوکبابی سعید